International Grandmaster

TLE

Ziqian Zhong, Fuzhou, China